Tổ chức bộ máy của bệnh viện

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN NAY

1. Lãnh đạo bệnh viện : Có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

2. Các khoa, phòng chức năng : 

3. Tổ chức đoàn thể

* Tổ quản lý chất lượng

* Tổ công tác xã hội

* Công Đoàn

* Đoàn thanh niên

II. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

1. Từ năm 1965 - 1968:

Bs. Bạc Cầm Thiện: Trưởng Ty Y Tế kiêm Bệnh viện trưởng

2. Từ năm 1968 - 1969

Đ/c Nguyễn Đình Tiến: Bệnh viện trưởng

3. Từ năm 1969 - 1976

Bs. Nguyễn Đăng Lung: Bệnh viện trưởng

4. Từ năm 1976 - 1988

Bs. Nguyễn Tiến Đức: Bệnh viện trưởng Bệnh viện đa khoa II Hát Lót

5. Từ năm 1988 - 1995

Bs. Nguyễn Thanh Đức: Giám đốc bệnh viện

6. Từ năm 1995 - 2003 

Bs. Trần Thị Phương Nghi: Giám đốc trung tâm y tế Mai Sơn

7. Từ năm 2003 - 2006

Bs. Nguyễn Văn Lập: Giám đốc trung tâm y tế Mai Sơn

8. Từ năm 2006 - 2014

BsCKI. Trần Đắc Thắng: Giám đốc bệnh viện đa khoa Huyện Mai Sơn

9. Từ năm 2014 - Nay

BsCKI. Nguyễn Văn Long: Giám đốc bệnh viện đa khoa Huyện Mai Sơn

II. PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

1. Bs. Trần Huy Hạp

2. Ông. Trữ Trắc Lộng

3. Bà. Lê Thị Hoa

4. Bs. Nguyễn Văn Ngọc

5. Bs. Phạm Ngọc Thuyết

6. Bs. Đào Bá Dũng

7. Bs. Trần Thị Phương Nghi

8. Bs. Hà Nam Tuấn

9. Bs. Nguyễn Văn Lập

10. Bs. Nguyễn Đăng Quang

11. Ds. Đào Ngọc Châu

12. Bs. Trần Đắc Thắng

13. Bs. Nguyễn Văn Long

14. Bs. Phan Thị Thu

15. Bs. Nguyễn Tiến Thịnh

16. Bs Nguyễn Xuân Trường

17. Bs. Lê Thái Hà

 


Dr. Thaiha